Regulamin korzystania
z kart płatniczych SGB
w ramach portfeli cyfrowych

 

Poznań, październik 2021

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1


1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z kart płatniczych wydanych przez Bank 
Zrzeszający w ramach portfeli cyfrowych Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay oraz 
Xiaomi Pay.
2. Karty płatnicze, o których mowa w ust. 1 wydawane są w oparciu o regulaminy określające warunki 
wydawania i obsługi kart płatniczych w SGB – Banku S.A. z siedzibą Poznaniu lub w banku 
spółdzielczym zrzeszonym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej. 


§2

Przez użyte w niniejszym regulaminie definicje należy rozumieć: 
1) antena zbliżeniowa NFC - elektroniczne urządzenie wbudowane w urządzenie mobilne, 
wykorzystujące technologię NFC, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na 
dokonywanie transakcji zbliżeniowych, 
2) Bank – oznacza SGB – Bank S.A. z siedzibą Poznaniu lub bank spółdzielczy zrzeszony w ramach 
Spółdzielczej Grupy Bankowej, 
3) Bank Zrzeszający - oznacza SGB – Bank S.A. z siedzibą Poznaniu, 
4) dostawca - Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Apple Inc. z siedzibą w 1 infinite Loop, Cupertino, Kalifornia 95014, Stany Zjednoczone, Garmin 
Ltd. z siedzibą w Mühlentalstrasse 2, Schaffhausen 8200, Switzerland, Fitbit International Limited, 
z siedziba w Irlandii 76 Lower Baggot Street, Dublin 2,Xiaomi Digital Technology Co., Ltd. z 
siedzibą #018, 8th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 
100085, oferujące odpowiednio usługę portfela cyfrowego: Google Pay, Apple Pay, Garmin 
Pay,Fitbit Pay, Xiaomi Pay,
5) Face ID – funkcja rozpoznawanie twarzy użytkownika dostępna w wybranych urządzeniach Apple, 
6) aplikacja – aplikacja zainstalowana na urządzeniu mobilnym lub funkcja w ustawieniach systemu 
urządzenia mobilnego, oferowana przez dostawcę, umożliwiająca dokonywanie płatności za 
pomocą portfela cyfrowego, 
7) iOS – system operacyjny Apple Inc. dla urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch oraz iPad, 
8) Karta płatnicza/karta – debetowa lub kredytowa (główna lub dodatkowa) karta płatnicza, wydana 
przez Bank Zrzeszający na mocy licencji organizacji płatniczej, której logo jest umieszczone na karcie, 
9) Kod CVV2/CVC2 – trzycyfrowy kod umieszczony na rewersie karty, używany do potwierdzania 
autentyczności karty podczas dokonywania transakcji płatniczych, 
10) konto Apple ID/Google ID – konto użytkownika w serwisie Apple lub Google, 
11) organizacja płatnicza – organizacja kartowa oraz podmiot, w tym organ lub organizacja, określająca 
zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialna za podejmowanie decyzji 
dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego, której członkami są instytucje finansowe 
tworzące system rozliczeń transakcji kartowych - odpowiednio Visa International lub Mastercard 
International, 
12) regulamin – niniejszy regulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach portfeli cyfrowych, 
13) token – odpowiednik karty płatniczej w aplikacji, który powstaje po zarejestrowaniu karty 
w portfelu cyfrowym, 
14) technologia NFC – (skrót od angielskiego Near Field Communication) oznacza technologię
umożliwiającą bezstykową i bezprzewodową transmisję danych na bliską odległość przy użyciu 
urządzenia mobilnego posiadającego antenę NFC, komunikującą się z terminalem POS lub 
bankomatem i umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowej, 
15) Touch ID – funkcja rozpoznawania odcisków palców użytkownika w wybranych urządzeniach 
Apple, 
16) użytkownik – użytkownik portfela cyfrowego, który zawarł umowę z dostawcą o świadczenie 
usługi, 
17) usługa portfela cyfrowego/portfel cyfrowy – usługa polegająca na dokonywaniu płatności przy 
użyciu kart płatniczych zarejestrowanych w aplikacji pobranej przez użytkownika lub 
preinstalowanej na urządzeniu mobilnym (np. smartphone, tablet, komputer).


Rozdział II. Zakres usługi
§3


1. Portfel cyfrowy umożliwia realizowanie transakcji płatniczych w terminalach płatniczych (POS), 
aplikacjach mobilnych, przeglądarkach internetowych, bankomatach oraz u akceptantów 
wspierających płatności Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay oraz 
honorujących karty Visa/Mastercard, o ile urządzenie mobilne pozwala na dokonanie danego 
rodzaju transakcji płatniczej.
2. Usługa portfela cyfrowego pozwala na dodanie karty płatniczej do aplikacji oraz na zarządzaniu 
portfelem cyfrowym przez użytkownika. 
3. Do portfela cyfrowego mogą zostać dodane karty płatnicze wydane przez Bank Zrzeszający. 
4. Administratorami danych użytkownika są Bank oraz dostawca portfela cyfrowego. 
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
a także prawo do żądania ich usunięcia. 


Rozdział III. Użytkownicy portfela cyfrowego
§4


1. Bank umożliwia dokonywanie płatności kartami płatniczymi za pomocą portfela cyfrowego na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
2. Użytkownikiem portfela cyfrowego może być posiadacz karty/użytkownik karty, który zawarł 
umowę z dostawcą o świadczenie usługi portfela cyfrowego. 
3. Zawarcie umowy z dostawcą o świadczenie usługi portfela cyfrowego odbywa się w momencie 
instalacji aplikacji na urządzeniu mobilnym poprzez akceptację warunków umowy. 
4. Osoba małoletnia może zostać użytkownikiem portfela cyfrowego na podstawie zgody wyrażonej 
przez przedstawiciela ustawowego; przedstawiciel ustawowy może w każdym czasie cofnąć swoją
zgodę, co będzie skutkowało brakiem możliwości dodania kolejnych kart do aplikacji, natomiast 
osoba małoletnia nadal będzie mogła korzystać z karty, która wcześniej została zarejestrowana 
w aplikacji. 
5. Użytkownik portfela cyfrowego jest zobowiązany do zapewnienia kompletności i rzetelności 
informacji przechowywanych w portfelu cyfrowym, podawania danych zgodnych ze stanem 
faktycznym oraz przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym regulaminie. 
6. Użytkownikiem portfela cyfrowego może być osoba, która: 
1) posiada urządzenie mobilne z technologią NFC z zainstalowanym systemem operacyjnym 
Android w wersji minimum Kit Kat 4.4 lub iOS lub Microsoft z systemem Windows 10, 
spełniające wymagania techniczne dotyczące instalacji i korzystania odpowiednio z Google Pay, 
Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, 
2) posiada polski numer telefonu komórkowego powiązany z danymi klienta w Banku, na który 
klient otrzyma kod weryfikacyjny do rejestracji karty w portfelu cyfrowym, 
3) posiada konto odpowiednio w Apple ID lub Google ID, 
4) pobrała i zainstalowała na urządzeniu mobilnym aplikację ze sklepu mobilnego Google Play lub 
Apple Store, 
5) określiła sposób logowania do portfela cyfrowego za pomocą hasła albo cech biometrycznych, 
w zależności od funkcjonalności urządzenia mobilnego, 
6) zapoznała się z warunkami korzystania z usługi oraz polityką prywatności dostawcy, 
7) zapoznała się i zaakceptowała niniejszy regulamin, 
8) wyraziła zgodę na przekazywanie swoich danych do dostawcy portfela cyfrowego, 
9) udzieliła zgody Bankowi na przekazanie dostawcy informacji o transakcjach. 


Rozdział IV. Zasady rejestracji kart
§5


1. Zarejestrowanie karty w portfelu cyfrowym wymaga od użytkownika: 
1) podania imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz szczegółowych danych karty: numeru 
i daty ważności karty oraz kodu CVV2/CVC2, 
2) ustawienia blokady ekranu urządzenia mobilnego za pomocą wybranej metody dostępnej na 
urządzeniu mobilnym, 
3) podania unikalnego jednorazowego kodu weryfikacyjnego (ciągu znaków), który służy do 
uwierzytelnienia posiadacza karty/użytkownika karty, otrzymanego na numer telefonu 
wskazanego przez użytkownika w Banku; w przypadku braku numeru telefonu możliwa jest 
również rejestracja telefoniczna karty pod numerem telefonu wskazanym na stronie: 
www.sgb.pl, 
4) udzielenia zgody na przekazywanie dostawcy informacji o transakcjach; przekazywanie 
informacji przez dostawcę o transakcjach użytkownikowi odbywa się bez pośrednictwa Banku. 
2. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania w portfelu cyfrowym więcej niż jednej karty. 
3. W przypadku rejestracji pierwszej karty w portfelu cyfrowym zostanie ona ustawiona 
automatycznie jako karta domyślna do dokonywania płatności; podczas rejestracji kolejnych kart w 
portfelu cyfrowym, użytkownik otrzyma komunikat informujący o możliwości ustawienia nowej 
karty jako domyślnej. 
4. Użytkownik może dowolnie ustawiać i zmieniać kartę domyślną do dokonywania płatności 
w portfelu cyfrowym. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć portfel cyfrowy 
z urządzenia mobilnego – usunięcie skutkuje rozwiązaniem umowy z dostawcą i w konsekwencji 
uniemożliwia dokonywanie transakcji przy użyciu portfela cyfrowego. 
5. W przypadku wznowienia karty lub wydania nowej karty w miejsce zastrzeżonej, dane karty 
w portfelu cyfrowym zostaną automatycznie zaktualizowane. 


Rozdział V. Dokonywanie transakcji
§6


1. Użytkownik może realizować transakcje za pośrednictwem portfela cyfrowego do wysokości 
limitów ustalonych dla poszczególnej karty – informacja o wysokości przyznawanych limitów jest 
dostępna w regulaminach, o których mowa w §1. 
2. W celu zrealizowania transakcji przed jej wykonaniem należy - w przypadku: 
1) Google Pay wybudzić urządzenie mobilne (spowodować by ekran podświetlił się), włączyć
antenę NFC, 
2) Apple Pay wybudzić urządzenie mobilne (spowodować by ekran podświetlił się), użyć Touch ID 
lub użyć Face ID lub dwukrotne kliknąć przycisk boczny - w zależności od posiadanego 
urządzenia, 
3) Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay wpisać hasło do portfela cyfrowego na urządzeniu 
mobilnym. Dokonywanie transakcji jest możliwe przez 24 godziny od momentu wprowadzenia 
hasła i jego ponowne wprowadzanie nie jest wymagane pod warunkiem, że zegarek/opaska nie 
zostanie ściągnięty/ta z nadgarstka lub nie zostanie wyłączona funkcja monitorowania tętna. 
3. Weryfikacja użytkownika i przyjęcie zlecenia płatniczego do realizacji jest dokonywane przez 
dostawcę aplikacji. 
4. Autoryzacja transakcji następuje poprzez: zbliżenie urządzenia mobilnego, na którym 
zarejestrowana jest karta do czytnika zbliżeniowego, po wyświetleniu kwoty transakcji i ewentualne 
wprowadzenie PIN-u podczas dokonywania transakcji. 
5. Użytkownik w ramach portfela cyfrowego Google Pay i Apple Pay ma dostęp do historii 
zawierającej 10 ostatnich transakcji; pełna historia transakcji dokonanych przy użyciu karty 
dostępna jest w serwisie bankowości elektronicznej lub dla klientów indywidualnych po 
zalogowaniu do aplikacji SGB Mobile, dla klientów instytucjonalnych po zalogowaniu do aplikacji 
Portfel SGB. 
6. W przypadku dokonywania transakcji w terminalach POS za granicą, może wystąpić konieczność
dodatkowego potwierdzenia transakcji podpisem. 
7. Użytkownika i Bank wiążą regulacje dotyczące użytkowania karty bez względu na fakt 
dokonywania transakcji kartą w ramach korzystania z portfela cyfrowego.


Rozdział VI. Obowiązki użytkownika portfela cyfrowego
§7


1. Użytkownik portfela cyfrowego jest zobowiązany do: 
1) właściwego zabezpieczenia urządzenia mobilnego, na którym została zarejestrowana karta 
w portfelu cyfrowym przed zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem, 
2) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty, kradzieży, przywłaszczenia danych 
niezbędnych do korzystania z portfela cyfrowego bądź nieuprawnionego użycia portfela 
cyfrowego, 
3) nieujawniania i nieudostępniania osobom trzecim hasła/symbolu do zablokowania urządzenia 
mobilnego oraz hasła do portfela cyfrowego, 
4) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty, zniszczenia, kradzieży, przywłaszczenia, 
nieuprawnionego dostępu lub nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego, na którym 
zarejestrowana jest karta w portfelu cyfrowym, 
5) bieżącego monitorowania rachunku w zakresie transakcji dokonanych za pomocą portfela 
cyfrowego i niezwłocznego zgłaszania wszelkich niezgodności i nieprawidłowości do Banku, 
6) bieżącego aktualizowania danych osobowych i danych karty przechowywanych w portfelu 
cyfrowym, 
7) zapewnienia kompletności i rzetelności informacji przechowywanych w cyfrowym portfelu,
8) podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, 
9) przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 
2. Osobami nieuprawnionymi w rozumieniu niniejszego paragrafu są osoby fizyczne i prawne oraz 
jednostki organizacyjne inne niż użytkownik aplikacji. 
3. Wystąpienie przypadków o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 4) może skutkować zastrzeżeniem karty 
przez Bank. 
4. W przypadku zgłoszenia utraty urządzenia mobilnego, na którym znajduje się portfel cyfrowy 
wymagane jest udzielenie informacji identyfikujących posiadacza karty/użytkownika karty. 
5. W przypadku zastrzeżenia karty, Bank dokonuje usunięcia powiązanych z kartą tokenów ze 
wszystkich urządzeń mobilnych użytkownika.


Rozdział VII. Opłaty za korzystanie z portfela cyfrowego
§8


1. Bank nie pobiera opłat za zarejestrowanie kart w portfelu cyfrowym. 
2. Dostawca portfela cyfrowego świadczy usługę nieodpłatnie. 
3. Akceptanci mogą pobierać opłaty z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu portfela cyfrowego. 
Opłaty za transakcje dokonywane kartą zarejestrowaną w portfelu cyfrowym pobierane są zgodnie 
z obowiązującą w Banku taryfą opłat i prowizji. 


Rozdział VIII. Zmiana niniejszego Regulaminu
§9


1. Bank Zrzeszający może dokonywać zmian niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, za które 
uznaje się: 
1) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących usług świadczonych przez Bank na podstawie umowy zawartej z dostawcą i na 
podstawie niniejszego regulaminu, 
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji, 
rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub 
innych organów władzy i administracji publicznej wpływających na postanowienia niniejszego 
regulaminu, 
3) zmiany warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym 
i informatycznym, 
4) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz zmiany systemu 
informatycznego. 
2. Użytkownik zostanie informowany o zmianach regulaminu oraz o dacie obowiązywania, nie później 
niż na dwa miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie. 
3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w formie, która umożliwia jego 
pobranie, utrwalenie, odtworzenie i wydrukowanie na stronie www.sgb.pl. 
4. W przypadku zaprzestania świadczenia usługi przez dostawcę, Bank uniemożliwi rejestrację kart 
w usłudze portfela cyfrowego i możliwość dokonywania płatności; wcześniej dokonane transakcje 
zostaną rozliczone zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. Zasady dotyczące składania reklamacji i ich rozpatrywania przez Bank oraz korzystania z usługi 
chargeback zawarte są w regulaminach, o których mowa w § 1 ust. 2.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!